Advokátska kancelária
JUDr. Vladimír Vrabeľ, advokát


Gelnická 2099/114, 04011 Košice-Pereš
Slovenská Republika
Tel./Fax: 055/633 97 38
email: office@advokatvrabel.sk
Služby
PDF Tlačiť E-mail

Oblasti zamerania:

Advokátska kancelária poskytuje právne služby a poradenstvo so zameraním:

- poskytovanie právneho poradenstva podľa požiadaviek a potrieb klientov

- vypracovanie rôznych právnych listín a dokumentov

- vypracovanie právnych analýz, stanovísk a právneho posúdenia veci / káuz, zmlúv a iných relevantných dokumentov v tradičných oblastiach civilného práva vrátane oblasti investičnej výstavby

- zastupovanie klienta pred súdom v civilnom konaní, pred inými orgánmi, protistranou

- zastupovanie klienta v rozhodcovskom konaní

- zastupovanie klienta v rokovaniach s jeho obchodnými partnermi vrátane zabezpečenia právnych služieb v jeho orgánoch

 

V rámci doterajšieho pôsobenia kancelárie naši klienti prejavili najväčší záujem predovšetkým o:

- komplexný právny servis služieb z oblasti obchodného, občianskeho a správneho práva so zameraním na oblasť investičnej výstavby v postavení klienta ako investora alebo dodávateľa stavby

- zabezpečenie komplexného a komfortného servisu právnych služieb a poradenstva zo všetkých právnych oblastí súvisiacich s predmetom činnosti klienta vrátane právneho zastupovania klienta pred súdmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy, obchodnými partnermi i tretími osobami na báze dohodnutej paušálnej odmeny

- vypracovanie alebo právne posúdenie rôznych druhov právnych listín, najmä: zmluvy o dielo, kúpne a darovacie zmluvy, zmluvy o nájme, dedičská závet, zakladacie listiny obchodných spoločností a ich interné dokumenty, spotrebiteľské zmluvy

- právne analýzy a odborné stanoviská v závažných právnych kauzách a veciach najmä z oblasti obchodného, hospodárskeho, občianskeho a správneho práva

- zakladanie obchodných spoločností a ich zmeny v obchodnom registri

- vymáhanie pohľadávok a nárokov klienta titulom bezdôvodného obohatenia a náhrady škody v súdnom a exekučnom konaní

- zastupovanie klienta pred súdom vo veciach vlastníckych práv, ochrany osobnosti a vyporiadania BSM

- zastupovanie klientov v rozhodcovskom konaní

- komplexná poradenská činnosť v pracovnoprávnych vzťahoch

 

Advokátska kancelária poskytuje právne služby vo veciach:

Obchodné právo

 • zakladanie a zmeny obchodných spoločností, zvyšovanie a znižovanie základného imania
 • zlúčenie, splynutie a rozdelenie obchodných spoločností
 • premena právnej formy obchodných spoločností
 • zrušenie a likvidácia obchodných spoločností
 • zastupovanie spoločnosti v jej orgánoch a vedenie valných zhromaždení
 • zastupovanie v registrovom konaní
 • zastupovanie v súdnych sporoch
 • zastupovanie v rozhodcovskom a arbitrážnom konaní
 • príprava, posudzovanie a právny rozbor obchodných zmlúv
 • vypracovanie právnej analýzy, právnych stanovísk a rozborov k zmluvným vzťahom
 • komplexné služby pri vymáhaní pohľadávok
 • náhrada škody
 • právne poradenstvo v sporových záležitostiach obchodného práva
 • zastupovanie pri vyjednávaní s protistranami
 • príprava právnych podaní a podávanie žalôb
 • podávanie opravných prostriedkov
 • súdny zmier, riešenia mimosúdnou cestou

Občianske právo

 • ochrana osobnosti
 • vlastnícke právo – podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo, jeho nadobúdanie, trvanie a zrušenie mimosúdnou dohodou a súdnou cestou
 • vecné práva k cudzej veci – záložné právo, vecné bremeno, zádržné právo
 • susedské spory
 • dedičské právo – spisovanie závetov, listín o vydedení, zastupovanie klienta v dedičskom konaní a v sporoch týkajúcich sa tohto konania
 • zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie
 • záväzkové právo – príprava právne posúdenie občianskoprávnych zmlúv
 • zastupovanie v exekučnom konaní
 • právne poradenstvo v sporových záležitostiach občianskeho práva
 • zastupovanie pri vyjednávaní s protistranami
 • príprava právnych podaní a podávanie žalôb
 • podávanie opravných prostriedkov
 • súdny zmier, riešenia mimosúdnou cestou

Správne právo

 • príprava podaní na správne orgány
 • právne zastupovanie v konaniach pred inými štátnymi orgánmi
 • zastupovanie v správnom konaní
 • správne súdnictvo
 • priestupkové konanie
 • náhrada škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo postupom orgánov verejnej správy

Pracovné právo

 • právne posúdenie pracovnoprávnych vzťahov, právne posúdenie nárokov zamestnávateľov a zamestnancov, vysporiadanie nárokov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov
 • úprava pracovnoprávnych a iných vzťahov s členmi orgánov spoločnosti
 • príprava a posúdenie pracovných a iných zmlúv a právnych dokumentov
 • príprava a posúdenie vnútroorganizačných predpisov zamestnávateľa
 • vypracovanie dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovede zo strany zamestnávateľa resp. zamestnanca, okamžitého skončenia pracovného pomeru a všetkých druhov podaní podľa Zákonníka práce
 • náhrada škody v pracovnom práve
 • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní pred súdmi a inými štátnymi orgánmi
 • ochrana zamestnancov a zamestnávateľov v pracovnom práve

Komunálne právo

 • posudzovanie zmlúv
 • poradenstvo pri verejnom obstarávaní
 • zastupovanie samosprávnych orgánov v právnych konaniach
 • právna analýza projektov obcí, miest a vyšších územných celkov
 • rokovania a s partnermi a štátnymi orgánmi

Majetkové právo

 • právne poradenstvo pri vysporiadaní majetkových vzťahov
 • komplexné návrhy právnych vzťahov pri nakladaní s majetkom
 • príprava zmluvnej dokumentácie pri kúpe a predaji majetku
 • zastupovanie veriteľov a realizácia ich práv k založenému majetku
 • právne analýzy s návrhmi na optimálne uspokojenie pohľadávok
 • právne poradenstvo pri postúpení pohľadávok a vypracovanie súvisiacich zmluvných dokumentov
 • osobné rokovania s dlžníkmi

Právo k nehnuteľnostiam

 • právne posúdenie vzťahov k nehnuteľnostiam
 • príprava a posúdenie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, o nájme a podnájme nehnuteľností
 • príprava návrhov na vklad do katastra nehnuteľností
 • poradenstvo v oblasti stavebného práva
 • stavebné konanie
 • kolaudačné konanie
 • uplatnenie a vymáhanie reštitučných nárokov
 • zastupovanie klientov pri domáhaní sa svojich práv vo vzťahu k nehnuteľnostiam

Pozemkové právo

 • poradenstvo v oblasti pozemkového práva a pozemkových spoločenstiev

Rodinné právo

 • rozvod, výživné, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, adopcia, osvojenie, opatrovníctvo, poručníctvo

Zmenkové a šekové právo

 • príprava zmlúv a iných právnych dokumentov – zmenky, šeky
 • zastupovanie v súdnom konaní

Právo duševného vlastníctva

 • autorské právo
 • práva z patentov, vynálezov, dizajnov, obchodných mien, obchodných tajomstiev
 • ochranné známky, licencie, know-how, goodwill, franchising

Konkurzné právo

 • príprava a posudzovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu
 • prihlasovanie pohľadávok v konkurze
 • zastupovanie v konkurznom konaní

Európske právo

 • posudzovanie a pripomienkovanie zmlúv s európskymi partnermi našich klientov
 • analýza súladu zmlúv a právnych vzťahov s predpismi EÚ